Menu

Podmínky věrnostního programu

Toto jsou podmínky, které platí pro vaše členství v programu věrnostní karty společnosti Marks and Spencer Czech Republic, a.s. („Věrnostní program“) a pro přidělování M&S bodů za nákupy provedené prostřednictvím Vaší karty M&S. Program vám umožňuje získávat od společnosti Marks and Spencer Czech Republic, a.s. body při platbách za zboží nebo služby společnosti Marks and Spencer Czech Republic, a.s. prováděných pomocí Vaší karty M&S. Celková částka k úhradě zůstává stejná bez ohledu na to, zdali se tohoto programu účastníte, či nikoliv.

 1. Věrnostní program je podporován společností Marks and Spencer Czech Republic, a.s. („my“) a mohou se jej zúčastnit všechny fyzické osoby, které předloží řádně vyplněný registrační formulář.
 2. Programu se mohou účastnit pouze zákazníci s bydlištěm v České republice, kteří mohou vlastnit pouze jednu aktivní M&S kartu. O M&S kartu mohou požádat osoby starší 18 let. Vaše členství ve věrnostním programu M&S bude zahájeno okamžikem aktivace Vaší karty, nebo pokud rozhodneme, že se věrnostního programu můžete účastnit, a skončí zrušením Vaší M&S karty, nebo pokud rozhodneme, že již věrnostní program nebude dále probíhat. Věrnostní program provozuje společnost Marks and Spencer Česká republika, a.s.
 3. Zájemce o členství ve Věrnostním programu registrací a po dobu trvání členství uděluje souhlas, aby společnost Marks and Spencer Czech Republic, a. s. osobní údaje uvedené v registračním formuláři, a to až do odvolání tohoto souhlasu, shromažďovala a zpracovávala pro analytické účely, pro předkládání konkrétních nabídek, pro marketingové a propagační účely a pro zdokonalení webových stránek předávala tyto osobní údaje svým dodavatelským společnostem, aby tyto společnosti tyto osobní údaje zpracovávaly pro stejné účely jako společnost Marks and Spencer Czech Republic, a.s. Uživatel potvrzuje, že se seznámil s dokumentem “Zásady ochrany osobních údajů” zveřejněným na webových stránkách společnosti Marks and Spencer Czech Republic, a. s.
 4. Členství v programu závisí zcela na našem uvážení, a proto si vyhrazujeme právo odmítnout jakékoliv přihlášky.
 5. M&S body budou přidělovány podle následujícího klíče: při nákupu v prodejnách Marks and Spencer v České republice po předložení platné klubové M&S karty lze získat jeden bod za každou jednu utracenou korunu. Platnost bodů, které zákazník získal za nákupy v prodejnách M&S, jsou 2 roky. Body, které zákazník získal díky speciálním bonusových nabídkám (použitím bonusových voucherů atd.) nebo ad-hoc připsáním bodů na jeho účet, jsou platné pouze 1 rok. Pokud během této doby nejsou body převedeny do poukázek, po skončení platnosti body expirují a zákazník na tyto expirované body již nemá nárok.
 6. M&S body nemohou být získávány za M&S dárkové poukázky nebo jiné položky, u nichž se podle našeho uvážení rozhodneme, že nebudou do tohoto programu začleněny.
 7. Držitel M&S karty má možnost získávat další výhody spojené se členstvím v M&S Věrnostním programu. Pokud bude taková nabídka učiněna, budete o ní informováni. Pro získání bonusových bodů či jiných výhod je nutné při placení předložit M&S kartu a splnit veškeré podmínky spojené s nabídkou. Získané bonusové body se zobrazí s denním zpožděním (na účtence a zákaznickém kontě). 
 8. Za nedoručení či pozdní doručení nabídek z důvodu špatně uvedených kontaktních údajů či způsobené třetími stranami neneseme odpovědnost a není je možné dodatečně vyžadovat. M&S nezodpovídá za ztrátu, krádež nebo zničení jakýchkoliv kuponů.
 9. Bude-li pro získání bonusových M&S bodů stanovena hodnota minimální utracené částky, musí být tato minimální částka zaplacena celá, tj. po slevách a všech dalších přípustných odpočítávaných částkách musí částka zbylá k úhradě zákazníkem dosahovat hodnoty podmiňující získání bonusových bodů.
 10. Za částky utracené při nákupech vystavených na fakturu a také v zahraničních prodejnách společnosti Marks and Spencer, včetně nákupů na internetové stránce www.marksandspencer.com nezískáte žádné M&S body.
 11. Vyhrazujeme si právo podle aktuální situace změnit dostupné M&S body a klíč k jejich přidělování, nebo nabídku M&S bodů úplně zrušit. Veškeré změny budou oznámeny v našich prodejnách, budete o nich informováni ve sdělení o získaných odměnách, nebo budou oznámeny písemně, na našich internetových stránkách či prostřednictvím externí komunikace (např. v inzerátech v celostátním tisku).
 12. M&S body nemohou být směněny za peníze, za M&S dárkové poukázky nebo za bonusové kupony. M&S body a slevové poukázky či bonusové kupony nemohou být převáděny z jedné osoby na druhou, pokud o této výjimce konkrétně neinformujeme a nebo tuto možnost neschválíme.
 13. M&S body budou přidělovány pouze na M&S kartu platnou a aktivovanou v době nákupu.
 14. M&S body budou na konci období sbírání bodů převedeny na M&S slevové kupony, které vám budou zaslány. Všechny M&S body, které nebudou převedeny na M&S slevové kupony, budou převedeny na tyto kupony k následujícímu datu udělování M&S slevových poukázek a budou uvedeny ve Vašem výpisu bodů, pokud zákazník získá dostatek bodů pro obdržení odměny. Období shromažďování bodů budou trvat vždy přibližně tři měsíce, nebo podle oznámení.
 15. Pro případ, že se od předchozího výpisu nezmění počet bodů, nebo pokud nebude získán dostatečný počet bodů pro přidělení M&S slevových kuponů, vyhrazujeme si právo nezaslat držitelům karet oznámení o přidělení M&S slevových či bonusových kuponů. Minimální výše zákaznického konta pro získání odměny je 3 000 Kč, tedy 3 000 bodů, a minimální hodnota odměny zasílané pro každé období shromažďování bodů bude stanovena podle našeho uvážení.
 16. M&S slevové i bonusové kupony jsou platné do data uvedeného na těchto kuponech. M&S kupony předložené po uvedeném datu platnosti nebudou akceptovány, pokud v konkrétním případě neschválíme opak. M&S slevové a bonusové kupony mohou být vyměněny pouze za zboží a služby společnosti Marks and Spencer Czech Republic, a.s. v prodejnách Marks & Spencer v České republice.
 17. Pokud bude cena nákupu nižší než hodnota uvedená na slevovém kuponu, nebudou vráceny žádné peníze.
 18. M&S dárkové poukázky platí ve všech prodejnách Marks and Spencer v České republice. Dojde-li ke změně možností uplatnění M&S dárkových poukázek, budete o tom informováni ve svém pravidelném výpisu o odměnách.
 19. M&S dárkové poukázky nemohou být použity pro nákupy dárkových poukazů Marks and Spencer, pro nákupy prostřednictvím internetové stránky Marks & Spencer UK či jakéhokoliv katalogu nebo jiné publikace, pokud vás neinformujeme jinak.
 20. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez oznámení změnit či zrušit produkty / služby / nabídky, které jsou k dispozici pro uplatnění M&S slevových či bonusových kuponů.
 21. Neneseme odpovědnost za jakékoliv ztráty, zničení, krádež či nedoručení M&S dárkových, slevových nebo bonusových poukázek, jakmile Vám budou odeslány.
 22. Budou-li zboží nebo služba získány v prodejnách Marks and Spencer výlučně za M&S dárkové poukázky, dojde při vrácení k vyrovnání finančních prostředků výhradně pomocí kreditních poukázek. V takovém případě nebude vrácena hotovost. Případně mohou být vráceny kreditní poukázky v hodnotě rovnající se původně získaným M&S dárkovým poukázkám. Pokud změníte názor na zakoupené zboží, a pokud jste při nákupu použili svou M&S kartu, měli byste svou M&S kartu předkládat s vraceným zbožím, aby mohly být z účtu odečteny jakékoliv M&S body získané při původním nákupu. Jakékoliv vrácení zboží bude zohledněno na Vašem M&S bodovém kontě. Bude-li Vás nákup opravňovat k získání bonusových bodů a vrácením zboží budou porušena původní kritéria akce, pak dojde k odečtení bonusových bodů získaných v rámci původního nákupu z Vašeho zákaznického konta. Budou-li Vám peníze za nákup zboží vráceny po vydání M&S slevových poukázek, pak budou body získané v rámci původní transakce odečteny a zůstatek bodů na Vašem účtu se může dostat do záporné hodnoty.
 23. Při vrácení výrobku zakoupeného s použitím M&S karty dojde k odečtení získaných bodů na jeho účtu. V případě že při koupi byly použity slevové poukázky, které zákazník dostává ve čtvrtletním vyúčtování, pak dojde k přepočtu bodů a jejich vrácení zpět na M&S kartu. V následujícím vyúčtování zákazník obdrží vrácené slevové poukázky dle celkového stavu jeho bodového konta.
 24. Každému držiteli M&S karty je na stránce https://www.mnsloyalty.cz/ms-karta.html automaticky vytvořen online účet, na němž si může aktualizovat kontaktní údaje, prohlédnout veškeré nákupy (u kterých předložil M&S kartu), stav bodů a nevyužité slevové poukázky.
 25. Všechno zboží a služby uvedené ve sdělení o odměnách jsou podmíněny svou dostupností a ceny v některých prodejnách Marks & Spencer se mohou lišit od cen uvedených v zaslaných materiálech týkajících se odměn. Tiskové chyby a změny cen vyhrazeny.
 26. Vyhrazujeme si právo M&S Věrnostní program kdykoliv zrušit prostřednictvím písemného oznámení držitelům M&S karet, a to ve lhůtě sedmi dnů od odeslání písemného oznámení.
 27. Vyhrazujeme si právo změnit či upravit podmínky M&S Věrnostního programu. Všechny změny budou oznámeny v našich prodejnách, budete o nich informováni písemně, na našich internetových stránkách nebo prostřednictvím externí komunikace.
 28. Vyhrazujeme si právo přijmout jakákoliv vhodná opatření, pokud držitel M&S karty poruší Podmínky M&S Věrnostního programu spojených s vlastnictvím M&S karty.